Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na inwestycję drogową

Anna Wutke 2019-10-22 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej (odc. A-D) od km 0+000,00 do km 1+043,90 wraz z budową sięgacza (odc. B-E) od km 0+000,00 do km 0+190,20 i rozbudową sięgacza (odc. C-F) od km 0+000,00 do km 0+192,67 oraz przebudową i budową infrastruktury technicznej do terenów przemysłowych w Chełmku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie dostępności do terenów przemysłowych w Chełmku – budowa dróg dojazdowych do strefy”, na wniosek z dnia 6 września 2019 r., uzupełnionego w dniu 21 października 2019 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 19 września 2019 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost, reprezentującego firmę Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost, 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 15/6, (upoważnienie nr 0052.96.2019 z dnia 18 lipca 2019 r.) – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Chełmek, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie numer działki przed podziałem),jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:2580/69, 2580/68, 597/4, 610/5, 610/2, 836/248, 836/488, 836/282, 2580/187 (2580/39), 726/9 (726/6), 726/7 (726/5), 2580/191 (2580/45), 613/15 (613/2), 613/17 (613/6), 613/12 (613/5), 607/6 (607/5), 607/7 (607/5), 620/9 (620/5), 627/17 (627/7), 627/14 (627/9), 630/13 (630/7), 629/11 (629/3), 630/11 (630/6), 629/9 (629/2), 639/10 (639/4), 639/7 (639/5), 642/5 (642/1), 659/2 (659), 662/2 (662), 664/10 (664/3), 664/8 (664/4), 657/1 (657),  665/8 (665/3), 665/10 (665/4), 667/4 (667/1), 670/9 (670/2), 836/576 (836/489), 836/577 (836/489), 836/578 (836/489), 836/573 (836/496), 836/574 (836/496), 836/581 (836/302), 836/558 (836/521), 836/554 (836/284), 836/552 (836/100), 836/550 (836/273), 836/548 (836/275), 836/556 (836/519), 836/571 (836/522), 836/560 (836/520), 836/561 (836/520), 836/563 (836/301), 836/569 (836/518), 836/565 (836/335), 836/567 (836/392),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem),jednostka ewidencyjna 121303_4, Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:732/7, 2580/124, 2580/125, 593/4, 597/3, 600/8, 2580/67, 2580/66, 2580/65, 2580/64, 584, 597/1, 613/11, 640/3, 2580/188 (2580/39), 726/10 (726/6), 726/8 (726/5), 2580/192 (2580/45), 620/8 (620/5), 627/16 (627/7), 627/13 (627/9), 629/12 (629/3), 629/10 (629/2), 639/9 (639/4), 639/6 (639/5), 642/4 (642/1), 662/1 (662), 670/8 (670/2), 836/553 (836/100),
c) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121303_4 Chełmek – miasto, obręb Nr 0001, Chełmek:2580/126, 2580/123, 836/177.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
WAB.6747.3.2019

Zmiany dokumentu

  • 2019-10-22 09:51:29
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe