Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 5/19 z dnia 04.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-10-11 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

o wydaniu w dniu 4 października 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 5/19 o symbolu WAB.6747.2.2019.IW/KK orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 510688K ul. Prusa w Oświęcimiu w km roboczym 0+006,70 – km 0+312,76 (odcinek A-B) oraz km 0+000,00 – km 0+042,12 (odcinek C-D) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej – projekt budowlany” na wniosek z dnia 31 maja 2019 r., uzupełnionego w dniu 05.08.2019 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 12.06.2019r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego firmę „Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej – Jerzy Sowa” ul. Kościuszki 134/1, 32-540 Trzebinia – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 (pełnomocnictwo z dnia 24.07.2018 r.).
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Oświęcim na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1345/6, 1345/10, 1345/12, 1408/4, 1408/7, 1408/9, 2356/5, 2358/4, 2527, 2528/1, 2529/1, 2534, 2555/1, 1343/15 (1343/47), 1345/4 (1345/16), 1345/9 (1345/18), 1346/3 (1346/7), 1408/3 (1408/12), 1408/8 (1408/14), 1412/6 (1412/15), 1422/2 (1422/16), 2356/6 (2356/9), 2356/7 (2356/10), 2529/2 (2529/3), 2533 (2533/2), 2554 (2554/1),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1335/4,1345/4 (1345/17), 1345/11, 1345/13, 1407/6, 1408/3 (1408/11), 1408/8 (1408/13), 2529/2 (2529/4), 2530, 2533 (2533/1), 2531
c) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania tj. budynków, ogrodzeń i latarni, na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1346/3 (1346/6).

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązków przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązków rozbiórki, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta Oświęcim oraz w prasie lokalnej. 

Zmiany dokumentu

  • 2019-10-11 11:26:38
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe