TRYBUS BARBARA

W dniu 01.07.2019r. do tutejszego organu wpłynęło zgłoszenie Pani Barbary Trybus, zam. Babice, ul. Spacerowa 5d, 32-600 Oświęcim, dotyczące zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na cyt. budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  adres zamierzenia budowlanego: działka o numerze ewidencyjnym: 1530/11, jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, Obręb Nr 0001, Babice.

Postanowieniem z dnia 10.07.2019r., o symbolu WAB.6743.1.76.2019.KK tut. organ nałożył na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia przedłożonego zgłoszenia określając termin uzupełnienia braków do dnia  29.07.2019r.

W dniu 23.07.2019r. inwestor wystąpił do tut. organu z wnioskiem o wycofanie przedmiotowego zgłoszenia i umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W DNIU 23.07.2019R. tut. organ wydał decyzję o umorzeniu na wniosek strony jako bezprzedmiotowego postępowania aadministracyjnego z zakresu ustawy Prawo budowlane - w sprawie zgłoszenia Pani Barbary Trybus, zam. Babice, ul. Spacerowa 5d, 32-600 Oświęcim, dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na cyt. budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  adres zamierzenia budowlanego: działka o numerze ewidencyjnym: 1530/11, jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, Obręb Nr 0001, Babice.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe