SZP.272.36.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach”

Ewa Długosz 2019-11-19 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt: „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu: RPMP.11.01.02-12-0879/17.

 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert na 17 paździenika 2019 r na godz.11:000

Poprawiony załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe