Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.131.2019.AK

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.131.2019.AK, o wszczęciu, na wniosek Pana Piotra Walkowiaka, z działającego z upoważnienia Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe, z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, zawarty w piśmie z dnia 30 maja 2019 r., uzupełniony pismem z dnia 5 i 22 sierpnia 2019r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. Wykonanie urządzeń wodnych:
  1. likwidacja, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka obiektów inżynieryjnych (mostów, przepustów, wiaduktów) wraz z robotami towarzyszącymi tj. odcinkowymi umocnieniami dna i skarp koryta cieków i rowów w obrębie w/w obiektów;
  2. wykonania wylotów do wód i urządzeń wodnych z systemów odwadniających poszczególne obiekty inżynieryjne wraz z umocnieniem;
  3. wykonania nowych odcinków rowów ziemnych wzdłuż drogi w ciągu ul. Borkowskiej w Brzeszczach i ul. Ludowej w Bestwinie;
  4. robót w wodach, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód dla 11 obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych nad poszczególnymi ciekami: potoku Królewski 2 w km 0,250; potoku Królewski 1 w km 0,100; potoku Harmężówka w km 3,070; potoku Młynówka Oświęcimska w km 10,936; cieku Dopływ z Jawiszowic w km 0,480; potok Młynówka w km 0,610; cieku Dolina Faracka w km 0,500; cieku Dankówka w km 2,300; cieku Łękawka w km 2,300, rzeka Biała w km 3,530; potok Młynówka Komorowicka w km 1,500).
  5. Usługi wodne:
   1. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni obiektów inżynieryjnych (obiektów mostowych, wiaduktów i przepustów oraz dróg pod wiaduktami), do śródlądowych wód powierzchniowych, urządzeń wodnych (rowów kolejowych, melioracyjnych);
   2. przeprowadzenia przez wody powierzchniowe płynące sieci infrastruktury kolejowej w rurociągach osłonowych w konstrukcji obiektów inżynieryjnych (potoku Królewski 2 w km 0,259; potoku Królewski 1 w km 0,100; potoku Harmężówka w km 3,070; potoku Młynówka Oświęcimska w km 10,936; cieku Dopływ z Jawiszowic w km 0,480; potok Młynówka w km 0,610; cieku Dolina Faracka w km 0,500; cieku Dankówka w km 2,300; cieku Łękawka w km 2,300 oraz potoku Młynówka Komorowicka w km 1,500) oraz pod wałami przeciwpowodziowymi w km 2,300 cieku Dankówka metodą przewiertu sterowanego,

w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice”, obejmującego zaprojektowanie oraz rehabilitację dwutorowej linii kolejowej nr 93 na odcinku – od km 24,053 do km 44,950 – tor nr 1 oraz od km 24,017 do km 44,950 – tor nr 2 oraz przebudowę układu torowego na stacji Oświęcim linii nr 94 od km 62,840 (rozjazd Rz nr 3), do końca linii, nr 138 od początku linii do km 1,450, nr 699 (w całości) i nr 882 (na włączeniu w projektowany układ stacji Oświęcim”.

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe