SZP.272.35.2019 - Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego wyposażenia pracowni gastronomicznych dla uczniów w zespołach szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski

Ewa Długosz 2019-10-16 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów- SPR.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno-gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02-12-0259/16)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe