Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-08-26 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. wydane zostało postanowienie o symbolu WAB.6747.5.2018, o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/18 z dnia 30 listopada 2018 r. orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 510644K ul. Kościeleckiej od skrzyżowania z DW948 ul. Władysława Jagiełły km 00+009.76 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Ceglaną Nr 510620K w km 00+586.15 na odcinku o długości 576,39m wraz z przebudową DW948 na długości 28,79 m (odc.010 km 00+653,42 – odc. 010 km 682,18), przebudową drogi gminnej nr 510620K ul. Ceglanej w km (lok.) 00+000.00 do km 00+021.15; oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów w m. Oświęcim, obręb Stare Stawy”, wydanej na rzecz Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, działającego przez Pełnomocnika Pana Dominika Kąckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą A4 Projekt Pracownia Projektowa Dominik Kącki, z siedzibą przy ul. Łowieckiej 4b, 32-500 Chrzanów (upoważnienie Nr 0052.337.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.).
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 131 (I piętro) w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. 
Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenia.

WAB.6747.5.2018

Zmiany dokumentu

  • 2019-08-26 11:11:47
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe