Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-08-19 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 510688K ul. Prusa w Oświęcimiu w km roboczym 0+006,70 – km 0+312,76 (odcinek A-B) oraz km 0+000,00 – km 0+042,12 (odcinek C-D) wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej – projekt budowlany” na wniosek z dnia 31 maja 2019 r., (uzupełniony w dniu 05.08.2019 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 12.06.2019 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego firmę „Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej – Jerzy Sowa” ul. Kościuszki 134/1, 32-540 Trzebinia – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2 (pełnomocnictwo z dnia 24.07.2018 r.).
Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1345/6, 1345/10, 1345/12, 1408/4, 1408/7, 1408/9, 2356/5, 2358/4, 2527, 2528/1, 2529/1, 2534, 2555/1, 1343/15 (1343/47), 1345/4 (1345/16), 1345/9 (1345/18), 1346/3 (1346/7), 1408/3 (1408/12), 1408/8 (1408/14), 1412/6 (1412/15), 1422/2 (1422/16), 2356/6 (2356/9), 2356/7 (2356/10), 2529/2 (2529/3), 2533 (2533/2), 2554 (2554/1),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na części niżej wymienionej działki: (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1335/4,1345/4 (1345/17), 1345/11, 1345/13, 1407/6, 1408/3 (1408/11), 1408/8 (1408/13), 2529/2 (2529/4), 2530, 2533 (2533/1), 2531,
c) w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania tj. budynków, ogrodzeń i latarni, na części niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – w nawiasie podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, przed nawiasem podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0004, Brzezinka:1346/3 (1346/6).

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 127 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium. Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB. 6747.2.2019.IW/KK

Zmiany dokumentu

  • 2019-08-19 09:47:41
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe