Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNEGO MIENIA

Zgodnie z Uchwałą Nr 111/805/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu  z dnia 12 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu informuje o sprzedaży zbędnego mienia zgodnie z poniższym wykazem.

Zasady i termin składania ofert:

1.Oferty należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, bip.powiat.oswiecim.pl,  oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy – pok. nr 12 

2.Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty  (decyduje data wpływu i godzina) do dnia 20.08.2019 r. w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem sprawy ORG.2613.2.2019/sprzedaż. i dopiskiem „ Zbędne mienie” na poniżej podany adres korespondencji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

3.Składniki mienia można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

4.Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach zapoznania się ze stanem mienia jest: Bartłomiej Kajfasz tel. 605-247-843, Wioletta Tomska tel. 33 844-96-62 

5.W przypadku gdy przynajmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za ten sam składnik mienia, umowa może zostać zawarta z oferentem, który pierwszy złożył ofertę. Decyduje data wpływu i godzina.

6.Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy pomimo złożenia oferty na zakup mienia.

7.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Wzór ofert w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe