Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 lipca 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.97.2019.AG o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 lipca 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.97.2019.AG o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Gminy Oświęcim z/s ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim reprezentowanej przez Krzysztofa Strzeżyka o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

1)      likwidację urządzenia wodnego – rowu w związku z budową kanalizacji opadowej na dz. nr 186/8, 2048/9, 626/35, 2023/1, 627/87, 325/1, 325/3 obręb ewidencyjny 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim, współrzędne geodezyjne: początek likwidowanego rowu: X: 5538771.5212Y: 6588635.9643; koniec likwidowanego rowu: X: 5538725.8408, Y: 6588785.2834

2)      przebudowę urządzeń wodnych – przebudowę istniejącego rowu, polegającą na wykonaniu wlotu Wl1 do projektowanej kanalizacji deszczowej Ø 500 w ściance czołowej wraz z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi betonowymi na długości 3m na dz. nr 2023/1 obręb ewidencyjny 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim, współrzędne geodezyjne: X: 5538692.0858; Y:6588765.9119

3)      wykonanie urządzenia wodnego – wylotu Wyl1 Ø 600 w ściance czołowej z kanalizacji opadowej odcinka drogi gminnej nr G510168K – Aleja Ogrodowa w Grojcu od km 0 +190 do km 0 + 380 odwadniającej tereny jezdni, chodnika, poboczy oraz terenów biologicznie czynnych, służącego do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych do rowu odwadniającego na dz. nr 325/3 i 325/1 obręb ewidencyjny  0005 Grojec, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim, współrzędne geodezyjne: X: 5538725.8408; Y: 6588785.2834

4)      usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem Wyl1 do rowu odwadniającego na dz. nr 325/3, 325/1 obręb ewidencyjny 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim

w związku z planowanym przedsięwzięciem pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr G510168K – Aleja Ogrodowa w Grojcu km 0 +190 do km 0 + 380”.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje działki nr 186/8, 2048/9, 626/35, 2023/1,

627/87, 325/1, 325/3 2023/1 obręb ewidencyjny 0005 Grojec, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe