Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zleceniu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

Anna Wutke 2019-06-05 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 136 i 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), mając na uwadze przepisy art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że pismem z dnia 21 maja 2019 r. znak: WI-I.7821.1.11.2019.MP Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 136 Kodeksu postępowania administracyjnego, zlecił Staroście Oświęcimskiemu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienia akt sprawy dotyczących decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19 z dnia 14 lutego 2019 r., o symbolu WAB.6747.6.2017.AWK, orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:  „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu”, na rzecz Prezydenta Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2.Zawiadamia się również, iż pismem z dnia 3 czerwca 2019 r. o symbolu WAB.6747.6.2017.AWK zobowiązano inwestora tj. Prezydenta Miasta Oświęcim, do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego. 
Zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Jednocześnie informuje się, że strony postepowania mogą zapoznać się z treścią w/w pisma oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.  Wgląd do akt sprawy nie jest obowiązkowy. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB.6747.6.2017.AWK             

Zmiany dokumentu

  • 2019-06-05 08:42:42
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe