Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu wsparcia tyflopedagoga

Anna Maj 2019-04-25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wsparcia tyflopedagoga dla niepełnosprawnego dziecka w wieku 9 miesięcy.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu