Sprawozdania finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimsiego za 2018 r.

Anna Drabek 2019-05-10 drukuj

Stosownie do zapisów par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakadów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017, poz. 1911) w załączeniu umieszczono:

- Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu za 2018 r.

- Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r

oraz

- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimsiego za 2018 r.

 

 

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe