Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 4/19 z dnia 09.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-04-11 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 


Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 4/19 o symbolu WAB.6747.9.2018.AWK orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince od km 0+016,33 do km 0+378,70”, na wniosek z dnia 6 grudnia 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Bartosza Marszałek reprezentującego Firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 – działającego w imieniu Wójta Gminy Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zamkowa
12 (pełnomocnictwo znak WI.72340.5.2018.GK z dnia 4 grudnia 2018 r.).

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Brzezinka na terenie Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a)    między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),
jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:
1918/1 (1918/12), 1922/2 (1922/11), 2043/2, 2043/3, 2044/8 (2044/10), 2045/8 (2045/10), 2046/8 (2046/10), 2047/10 (2047/12), 2049/1, 2050/2 (2050/3), 2051/2 (2051/3), 2306 (2306/5),
b)    w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:
2050/1,
c)    w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek: 
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),
jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:
1918/10, 2044/8 (2044/9), 2045/8 (2045/9), 2046/8 (2046/9), 2047/10 (2047/11), 2049/2, 2052, 2309/2,
d)    w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:
2050/1, 2051/1.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy innej drogi publicznej, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Gminy Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Gminy Oświęcim oraz w prasie lokalnej.

WAB.6747.9.2018.AWK

Zmiany dokumentu

  • 2019-04-11 07:53:02
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe