Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga

Anna Maj 2019-04-01

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0039/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga.

Renata Fijałkowska

Dyrektor PCPR w Oświęcimiu