Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/19 z dnia 22.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-03-27 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

o wydaniu w dniu 22 marca 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/19 o symbolu WAB.6747.7.2018 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Kamieniec na odcinku od km 0+000 do km 0+753,11 (kilometraż roboczy), położonej w m. Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie”, na wniosek z dnia 21 września 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak, reprezentującego firmę NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak, 32-600 Oświęcim ul. Willowa 21 (pełnomocnictwo nr 0052.97a.2017 znak z dnia 20 marca 2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborska 2.

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Oświęcim na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a)    między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1553/2, 1546/3, 1526/17, 1526/24, 1526/71 (1526/41), 1831/61, 1831/211 (1831/62), 1528/6, 1528/13 (1528/10), 1538/12 (1538/11), 1831/209 (1831/10),

b)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie numer działki przed podziałem),
jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1553/22, 1557/5, 1557/6, 1557/7, 1557/15, 1557/16, 1557/20, 1557/22, 1557/26, 1557/29, 1557/30, 1823/7, 1557/23, 1552/8, 1546/4, 1546/7, 1552/9, 1546/2, 1546/6, 1526/43, 1526/69, 1526/70, 1526/13, 1526/51, 1526/53, 1526/10, 1526/11, 1526/42, 1526/48, 1526/49, 1526/19, 1526/34, 1526/72 (1526/41), 1526/66, 1831/140, 1526/46,

c)    w wyznaczonym terenie, dla którego ustala się obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb Nr 0001, Oświęcim:
1552/14, 1590/133,

d)    na terenach niezbędnych dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń, na częściach niżej wymienionych działek:
jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim:
1546/6, 1526/13, 1526/10, 1526/42.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy innej drogi publicznej, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta Oświęcim oraz w prasie lokalnej.

WAB.6747.7.2018

Zmiany dokumentu

  • 2019-03-27 09:01:04
    Edycja dokumentu
  • 2019-03-27 09:00:08
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe