Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-03-13 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od nieostatecznej  decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19, z dnia 14 lutego 2019 r. o symbolu WAB.6747.6.2017, orzekającej o udzieleniu Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającemu przez Pełnomocnika  Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 (upoważnienie z dnia 31 marca 2017 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu”.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) przekazane zostały do Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego, Urzędu Miasta Oświęcim oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB.6747.6.2017  

Zmiany dokumentu

  • 2019-03-13 07:41:22
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe