Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.

Iwona Siuta 2019-09-17 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
w związku z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 19 lutego 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 2/19
o symbolu WAB.6747.8.2018 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej od Hm 0+07,10 do Hm 11+58,63 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zjazdów publicznych i dwóch rowów odwadniających wraz z wylotami do potoku Młynówka i przebudową: gazociągu niskiego
i średniego ciśnienia w Oświęcimiu, gmina Oświęcim, powiat Oświęcimski w ramach zadania „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II”, na wniosek z dnia
23 listopada 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jakuba Czarneckiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą BPU DROGOWIEC, ul. Orkana 21c/34, 32-500 Chrzanów (upoważnienie nr 0052.100.2017, z dnia 22.03.2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim
w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a)    w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Nr 3, Stare Stawy
229/756, 229/757, 229/758, 229/759, 229/762, 229/775, 229/782, 229/882, 229/889, 229/912 (229/59), 229/915 (229/61), 229/921 (229/77), 229/924 (229/78), 229/927 (229/79), 229/930 (229/80), 229/1189 (229/147), 229/933 (229/157), 229/936 (229/160), 229/938 (229/198), 229/941 (229/200), 229/943 (229/201), 229/946 (229/204), 229/949 (229/208), 229/952 (229/211), 229/955 (229/214), 229/958 (229/218), 229/961 (229/228), 229/964 (229/271), 229/966 (229/273), 229/968 (229/276), 229/971 (229/277), 229/974 (229/280), 229/977 (229/281), 229/980 (229/284), 229/983 (229/285), 229/986 (229/288), 229/989 (229/289), 229/992 (229/292), 229/995 (229/293), 229/998 (229/300), 229/1001 (229/301), 229/1004 (229/304), 229/1007 (229/305), 229/1010 (229/308), 229/1013 (229/309), 229/1016 (229/312), 229/1019 (229/313), 229/1022 (229/316), 229/1025 (229/372), 229/1028 (229/373), 229/1031 (229/396), 229/1034 (229/398), 229/1037 (229/400), 229/1040 (229/404), 229/1043 (229/406), 229/1046 (229/408), 229/1049 (229/410), 229/1052 (229/412), 229/1055 (229/414), 229/1058 (229/416), 229/1061 (229/418), 229/1064 (229/420), 229/1068 (229/426), 229/1071 (229/428), 229/1074 (229/467), 229/1077 (229/468), 229/1080 (229/469), 229/1083 (229/473), 229/1086 (229/544), 229/1095 (229/564), 229/1101 (229/602), 229/1104 (229/608), 229/1107 (229/612), 229/1109 (229/613), 229/1111 (229/707), 229/1114 (229/740), 229/1117 (229/742), 229/1120 (229/753), 229/1123 (229/755), 229/1125 (229/760), 229/1127 (229/774), 229/1129 (229/783), 229/1142 (229/807), 229/1146 (229/808), 229/1147 (229/816), 229/1149 (229/817), 229/1151 (229/824), 229/1153 (229/825), 229/1155 (229/826), 229/1157 (229/827), 229/1159 (229/828), 229/1161 (229/829), 229/1164 (229/831), 229/1166 (229/832), 229/1168 (229/833), 229/1170 (229/834), 229/1178 (229/883), 229/1182 (229/904), 229/1083 (229/473), 229/918 (229/75), 229/1092 (229/551), 229/1089 (229/549), 229/1180 (229/888), 229/1172 (229/836), 229/1175 (229/845), 229/1098 (229/584),
b)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu na częściach niżej wymienionych działek:
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Nr 3, Stare Stawy:
229/1017 (229/312), 226/2, 227/677, 227/544, 227/542, 227/540, 227/538, 227/537, 517, 229/1143 (229/807), 229/806, 229/805, 229/1145 (229/808), 229/804, 229/803, 229/802, 227/508, 229/1143 (229/807), 229/806, 229/805, 229/1145 (229/808), 229/804, 229/803, 229/802, 227/508,
c)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu na częściach niżej wymienionych działek:
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Nr 3, Stare Stawy:
229/948 (229/204),
d)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy innych dróg publicznych - budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 510767K (ul. Batorego)
na częściach niżej wymienionych działek:
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),
jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Nr 3, Stare Stawy:
229/357, 229/703, 229/1190 (229/147),
e)    w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – wyznaczony na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na części działek wodnych (wp): jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Nr 3, Stare Stawy:
226/2, 227/537, 517,

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień
od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu; obowiązku dokonania budowy innych dróg publicznych; i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków; wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy 
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 
Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta  Oświęcim, a także w prasie lokalnej.
WAB.6747.8.2018

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe