Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. znak WAB.6747.6.2017 na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2019-02-25 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E   

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu  14 lutego 2019 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/19 o symbolu WAB.6747.6.2017 orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 510763K (ul. Krasińskiego), od km 0+000,00 do km 0+107,19 wraz z budową nowej drogi (przedłużenie ul. Krasińskiego) od km 0+107,19 do km 1+362,30 wraz z rozbudową dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi, budową i rozbudową zjazdów oraz przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w mieście Oświęcim, realizowana w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 8 sierpnia 2017 r., uzupełnionego w dniu 30 sierpnia 2017 r., skorygowanego w dniu 27 listopada 2018 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus, reprezentującego firmę DROCAD Sp. z o.o., 43-100 Tychy ul. Katowicka 202 (pełnomocnictwo znak z dnia 31 marca 2017 r.) – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborska 2.
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Oświęcim na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)  jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1238/106, 1238/347 (1238/181), 1238/344 (1238/304), 1238/341 (1238/275), 1238/274, 1238/338 (1238/57), 1238/321 (1238/63), 1238/324 (1238/64), 1238/327 (1238/65), 1238/330 (1238/7), 1231/9 (1231/8), 1213/19 (1213/15), 1213/22( 1213/18), 1216/31(1216/27), 1216/34 (1216/30), 1170/19 (1170/15), 1170/22 (1170/18), 1168/14 (1168/6), 1165/19 (1165/18), 1083/25 (1083/21), 1084/5 (1084/4), 1084/9 (1084/1), 1071/13 (1071/2), 2007/41 (2007/27), 1069/111 (1069/84), 1069/113 (1069/85),  1069/33, 1069/65, 1069/70, 1069/56, 1072/13 (1072/10), 1069/51, 1069/54, 1069/92, 1072/3, 1072/2, 1069/64, 1036/9, 1027/12, 1030/5, 1006/12, 1007/17, 1007/30 (1007/21), 2007/26, 2007/25, 965/2, 2007/36, 965/6 (965/3), 966/2 (966/1), 960/3 (960/2), 935/3 (935/2), 933/3 (933/2), 912/11 (912/8), 912/9 (912/7), 911/4 (911/1), 909/18 (909/3), 909/16, 909/15, 909/14, 909/20 (909/17), 2022/9 (2022/6), 2021/10 (2021/6), 738/18, 758/7, 741/6 (741/4), 746/13 (746/8), 746/15 (746/11), 727/46 (727/33), 727/48 (727/36), 727/44 (727/31), 721/41, 721/39, 720/47, 721/46 (721/26), 721/34 (721/25), 721/43 (721/16), 720/8, 720/53 (720/5), 721/44 (721/16), 2020/94, 723/38 (723/33), 723/39 (723/33), 723/35 (723/32), 723/36 (723/32), 2026/50 (2026/2), 2026/51 (2026/2), 

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek rozbudowy innych dróg publicznych (budowa skrzyżowań) , na niżej wymienionych działkach: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia  podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) Droga powiatowa nr 1893K ul. Wysokie Brzegijednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:1071/15 (1071/8), 1071/12 (1071/2), 1071/3, 1070/7 (1070/2), 1070/10 (1070/1), 1779/17 (1779/16), 2007/40 (2007/27), 1072/12 (1072/10), 1069/110 (1069/84), 1069/112 (1069/85), - na części dziełek: 1069/31, 1069/32,Droga powiatowa nr 1894K ul. Szpitalnajednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:908/31 (908/28), 2024/1 (2024), 2022/8 (2022/6), 2021/9 (2021/6), 

c) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:935/4 (935/2), 1777/1, 1769/2, 

d) w wyznaczonym terenie, niezbędnym dla realizacji inwestycji – w terenie wód płynących, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:721/17,   788/2, 787/13, 789/5, 721/18,

e) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy urządzeń wodnych na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:721/18, 787/13, 788/2, 789/5, 

f) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy i przebudowy zjazdów na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem) jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:2026/52 (2026/2), 723/37 (723/32), 721/45 (721/16), 720/54 (720/5), 720/46, 967/12, 1007/32 (1007/21),  1007/25, 1238/343 (1238/275), 1238/346 (1238/304), 

g) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek i termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:2007/35, 723/37 (723/32), 

h) w wyznaczonych terenach, niezbędnych dla realizacji inwestycji, na których będzie dokonana przebudowa ogrodzeń na częściach niżej wymienionych działek: (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano nr działki która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału, w nawiasie podano nr działki przed podziałem)jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb 0001, Oświęcim:723/37 (723/32), 720/46, 909/21 (909/17), 911/5 (911/3), 912/10 (912/7), 912/12 (912/8), 933/4 (933/2), 935/4 (935/2), 960/4 (960/2), 1070/9 (1070/2), 1084/11 (1084/1), 1083/26 (1083/21), 1083/27 (1083/21), 1165/20 (1165/18), 1165/21 (1165/18), 1238/323 (1238/63), 1238/340 (1238/57). 

W/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; zezwolenia na wykonanie obowiązku rozbudowy innych dróg publicznych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy urządzenia wodnego, budowy i przebudowy zjazdów, wymagań dotyczących nadzoru na budowie; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia,w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.  Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta Oświęcim oraz w prasie lokalnej. 

WAB.6747.6.2017

Zmiany dokumentu

  • 2019-02-25 12:28:57
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe