Otwarty konkurs ofert 31 stycznia 2019 r.

Jakub Heród 2019-10-21 drukuj

Załącznik do uchwały nr 12/40/2019
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 stycznia 2019 r..

 

OTWARTY KONKURS OFERT

 Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

 Zarząd Powiatu ogłasza w dniu  31 stycznia 2019 r.

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:

- realizację procesu szkolenia sportowego,
- organizację programu zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,
- organizację eliminacji wojewódzkich i centralnych zawodów sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży,
- uczestnictwo w rozgrywkach sportowych poza powiatem,
- organizację pojedynczych imprez sportowych,

 50 000,00 zł

                                                                                                                  

Termin składania ofert:  do 22 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 14, 33 844 97 16, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania

Celem udzielenia dotacji jest osiąganie jak najlepszych wyników sportowych na wszystkich poziomach rozgrywek lub wypracowanie albo poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców powiatu oświęcimskiego za pomocą różnych form aktywności fizycznej.

Wszystkie imprezy powinny mieć charakter ogólnopowiatowy, powinny promować działalność klubów sportowych z terenu powiatu oświęcimskiego.

Zadania powinny popularyzować zdrowy i sportowy tryb życia, doskonalić uzdolnienia i sprawność fizyczną, kształtować harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja przystępująca do konkursu w ramach tego zadania powinna posiadać łatwy dostęp do obiektów sportowych na terenie całego powiatu.

 

TERMINY: 

 1. Zadanie publiczne może być realizowane od dnia podpisania umowy,   od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.


Powyższy zapis nie stanowi gwarancji przyznania dotacji.

 

Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2019 r.

  

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

 

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”

 

Nazwa organizacji

 

 

 

 

„KONKURS OFERT – SPORT II -2019”

 

nazwa zadania

 

 

 

 


3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 15, 33 844-97-14, 33 844-97-16

Barbara Leszczyńska, Jakub Heród

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Uwaga!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

Wzór wypełnienia oferty- w załączeniu do ogłoszenia

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów. 

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez oferenta powiadomienia o kwocie przyznanej dotacji. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej).

10.  Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

11.  Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.  Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13. Termin dokonania wyboru ofert - do końca marca 2019 roku.

 

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-12

 

 

 

Informacja o zrealizowanych w roku w 2018 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

200 000,00 zł

200 000,00 zł

 

  Informacja o realizowanych w roku 2019 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

150 000,00 zł

150 000,00 zł

Załączniki

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe