Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Anna Wutke 2019-01-25 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 77 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11a ust. 1 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474),  

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2019 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.9.2018.AWK o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym w terminie do 29 marca 2019 r. ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów, określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince od km 0+016,33 do km 0+378,70”.
Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym  nie przysługuje zażalenie. Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WAB.6747.9.2018.AWK

Zmiany dokumentu

  • 2019-01-25 08:17:08
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe