SZP.272.3.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”

Wioletta Suska 2019-03-05

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Uwaga!

Zmiana terminu składania składania ofert - 7 lutego 2019 r. - godz. 11:00

Otwarcie ofert o godz. 11:30