Otwarty konkurs ofert - 17 stycznia 2019 r.

Jakub Heród 2019-10-21 drukuj

Załącznik

do uchwały Nr 8/36/2019

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 17.01.2019 r. 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie:
 

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

w tym m.in.:

-        organizację zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów,

-        organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu oświęcimskiego,

-        organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,

-        prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej  i innych.

 

Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel:                    30 000,00 zł

 

Termin składania ofert:  do 8 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 03, 33 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania

Celem udzielenia dotacji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, likwidację barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

TERMINY: 

1.      Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2019 r., od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 2

2.      Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.

Powyższy zapis nie stanowi gwarancji przyznania dotacji. 

Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2019 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji

 


"KONKURS OFERT 2019"

Nazwa zadania

 

 

 

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 03, 33 844-97-14,

Joanna Sermak, Barbara Leszczyńska

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

Uwaga!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

Wzór wypełnienia oferty- w załączeniu do ogłoszenia

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

 

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

1.      Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.

2.      Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.

3.      W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.

4.      Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.

5.      Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.

6.      W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.

7.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

8.      Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

9.      Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej).

10.  Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

11.  Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

12.  Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

13.  Termin dokonania wyboru ofert – do 15 marca 2019 roku.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-12

 

Informacja o zrealizowanych w roku w 2017 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

36 610,00 zł

36 610,00 zł

 

Informacja o realizowanych w roku 2018 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

38 000,00 zł

38 000,00 zł

Załączniki

  1. Wzór oferty
  2. Wzór umowy

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe