Głosowania imienne podczas III sesji Rady Powiatu

Ewelina Stefańczyk 2018-12-31

Głosowania w sprawie:

 1. Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu - druk 26.
 2. Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o w Oświęcimiu - druk 27.
 3. Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr WN.II.4131.1.39.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4) - druk 28.
 4. Wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwa;y po autopoprawce w sprawie „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – druk 459.
 5. Przyjęcia porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu po zmianach.
 6. Przyjęcie protokołów z sesji Nr I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r,  Nr II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. - po zmiamach.
 7. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. – druk 21.
 8. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/373/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 22.
 9. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – druk 23.
 10. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 20.
 11. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/398/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2018 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 458.
 12. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok – druk 459.
 13. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulic w sołectwie Laskowa w Gminie Zator – druk 450.
 14. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany składów osobowych niektórych komisji stałych Rady Powiatu w Oświęcimiu – druk 24.
 15. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2019 – druk 25.
 16. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – druk 26.
 17. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu – druk 27.
 18. Przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego Nr WN.II.4131.1.39.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w pkt. 2), pkt. 3) oraz pkt. 4) – druk 28.