Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2018-12-20 drukuj

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowej drogi dojazdowej do „Judenrampe” i „Ziemniaczarek” (przedłużenie ul. Kombatantów) łączącej ul. Ofiar Faszyzmu z ul. Piwniczną w Brzezince od km 0+016,33 do km 0+378,70”, na wniosek z dnia 6   grudnia 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Bartosza Marszałka, reprezentującego firmę BMF Project Mateusz Fujak, 32-600 Oświęcim ul. Piłsudskiego 63 (pełnomocnictwo znak WI.72340.5.2018.GK z dnia 4 grudnia 2018 r.) – działającego w imieniu Wójta Gminy Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 12.
Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Brzezinka na terenie Gminy Oświęcim, w powiecie oświęcimskim, województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1918/1 (1918/12), 1922/2 (1922/11), 2043/2, 2043/3, 2044/8 (2044/10), 2045/8 (2045/10), 2046/8 (2046/10), 2047/10 (2047/12), 2049/1, 2050/2 (2050/3), 2051/2 (2051/3), 2306 (2306/5), 

b) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:2050/1, 

c) w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale, która będzie posiadała dotychczasowe przeznaczenie a jej część zostanie objęta w/w obowiązkiem ),jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:1918/10, 2044/8 (2044/9), 2045/8 (2045/9), 2046/8 (2046/9), 2047/10 (2047/11), 2049/2, 2052, 2309/2,

d) w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych, na częściach niżej wymienionych działek: jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim – obszar wiejski, obręb Nr 0003, Brzezinka:2050/1, 2051/1.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz ewentualnie wnieść uwagi i zastrzeżenia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00. Stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania, w każdym jego stadium.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

WAB.6747.9.2018.AWK

Zmiany dokumentu

  • 2018-12-20 08:05:51
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe