Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Anna Maj 2018-12-12 drukuj

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka  w Oświęcimiu" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Zmiany dokumentu

  • 2018-12-12 08:54:06
    Utworzenie dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe