Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowy ul. Kościeleckiej

Sylwia Siedlarz 2018-12-11 drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)
w związku z art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

 

zawiadamia o wydaniu w dniu 30 listopada 2018 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 6/18
o symbolu WAB.6747.5.2018 orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej Nr 510644K ul. Kościeleckiej od skrzyżowania z DW948
ul. Władysława Jagiełły km 00+009.76 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Ceglaną
Nr 510620K w km 00+586.15 na odcinku o długości 576,39m wraz z przebudową DW948
na długości 28,79m (odc.010 km 00+653,42 – odc. 010 km 682,18), przebudową drogi gminnej nr 510620K ul. Ceglanej w km (lok.) 00+000.00 do km 00+021.15; oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową kanalizacji deszczowej, przebudową zjazdów
w m. Oświęcim, obręb Stare Stawy
, na wniosek z dnia 17 września 2018 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dominika Kąckiego, prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą A4 Projekt Pracownia Projektowa Dominik Kącki, ul. Łowiecka 4b, 32-500 Chrzanów (upoważnienie nr IM.7013.16.2017.MP z dnia 04.08.2017 r.)

 

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim, w powiecie oświęcimskim
w województwie małopolskim, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a)    w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki
po podziale, która będzie przeznaczona pod drogę),

    jednostka ewidencyjna : 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:

    553/1 (553), 105/12 (105/7), 105/10 (105/6), 636/2 (636), 105/9 (105/3), 296/22 (296/8), 523/2, 299/10 (299/8), 299/7, 102/4 (102/2), 101/7 (101/1), 101/11 (101/4), 101/9 (101/5), 100/27 (100/18), 300/12 (300/3), 100/29 (100/19), 772/2 (772), 773/2 (773), 300/9, 300/14 (300/5), 497/6, 776/2 (776), 300/16 (300/6), 524/12 (524/7), 100/25 (100/16), 302/6 (302/2), 303/10 (303/4), 768/2 (768), 100/33 (100/23), 100/31 (100/22), 97/15 (97/9), 95/34 (95/19), 763/2 (763), 95/38 (95/22), 95/36 (95/21), 308/2 (308), 95/30 (95/13), 311/2 (311), 95/26 (95/10), 312/2 (312), 95/15, 314/5 (314/2), 315/4 (315/2), 316/5 (316/2), 317/28 (317/14), 95/17, 95/32 (95/18), 95/40 (95/24), 317/30 (317/27), 497/4,

b)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek budowy, przebudowy infrastruktury technicznej, na częściach niżej wymienionych działek:

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),

jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:

296/11, 105/11 (105/6), 105/2, 108/2, 104, 103/1, 100/28 (100/19), 772/1 (772), 776/1 (776), 100/32 (100/23), 100/30 (100/22), 95/37 (95/22), 95/29 (95/13), 103/1, 95/39 (95/24), 95/31 (95/18), 293/1, 497/5, 498/1, 523/1, 514/25,

c)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy zjazdów:

 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w  nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),

jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:

296/11, 105/8, 105/2, 108/2, 104, 103/1, 101/6 (101/1), 101/10 (101/4), 101/8 (101/5), 100/26 (100/18), 100/28 (100/19), 300/11 (300/3), 100/24 (100/16), 524/11 (524/7), 302/5 (302/2), 100/32 (100/23), 95/37 (95/22), 315/3 (315/2), 316/4 (316/2), 317/29 (317/14), 316/4 (316/2), 317/29 (317/14),

d)   w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy innych dróg publicznych:

jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:

293/1, 497/5, 552, 498/1, 95/23, 95/7, 497/2, 317/16, 317/26,

e)    w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych (poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji)

(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w nawiasie podano numer działki przed podziałem, przed nawiasem  numer działki po podziale),

jednostka ewidencyjna 121306_2.0003 Oświęcim - miasto, obręb Stare Stawy:

553/2 (553).

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji; oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które zostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna; zatwierdzenia podziału nieruchomości; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia terminu wydania nieruchomości, położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji, na 121 dzień
od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; zezwolenia na wykonanie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu; obowiązku dokonania budowy infrastruktury technicznej; obowiązku dokonania przebudowy zjazdów indywidualnych; obowiązku dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych; obowiązku dokonania przebudowy innych dróg publicznych; i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków; wymagań dotyczących nadzoru na budowie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych
w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego
za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego z siedzibą przy  
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji Starosty Oświęcimskiego.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręcza się wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony (w tym dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone pod projektowaną inwestycję) zawiadamia się o wydaniu decyzji w drodze obwieszczenia.

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji Starosty Oświęcimskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości. 

Jednocześnie informuje się, że obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i Urzędu Miasta Oświęcim oraz na stronie internetowej BIP Powiatu Oświęcimskiego oraz BIP Urzędu Miasta  Oświęcim.

WAB.6747.5.2018

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe