SZP.272.29.2018 - "Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno-kartograficznych polegających na dostawie baz BDOT500 i GESUT dla części powiatu oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu"

Wioletta Suska 2018-12-21 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe