XII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 30 listopada 2011 r.

Tomasz Karcz 2011-11-25

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na XII sesję.

Projekty uchwał w sprawach:

 1. powierzenia Powiatowi Bielskiemu prowadzenia zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 2. przystąpienia do stowarzyszenia „Region Beskidy”;
 3. wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego;
 4. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego;
 5. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
 6. zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
 7. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011;
 8. zmiany uchwały Nr IX/103/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r., przyznawanych samorządowi powiatowemu według algorytmu;
 9. zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu;
 10. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015;
 11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012;
 12. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki odpadami za okres 2009 - 2010”;
 13. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012;
 14. zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
 15. zmiany uchwały Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu;
 16. zmiany uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego.