Obrady

Tomasz Karcz 2018-12-10

Rada Powiatu obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.