Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019r.

                                                                      

Otwarty konkurs ofert

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej

 

Załącznik do Uchwały Nr 199/893/2018
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 października 2018r.

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) w związku  z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy 5 sierpnia 2015
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017 poz.2030 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą

I.                    Rodzaj zadania.

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem jest:

a) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Chełmek położonego przy ul. Kilińskiego 3, w Chełmku,

b) prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji opisanej w ust. 4, w Gminie Osiek, położonego przy ul. Głównej 125 w Osieku,

c) prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji opisanej w ust. 4 w Gminie Miasto Oświęcim, położonego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu,

d) realizacja co najmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy wskazany wyżej punkt.

2. Harmonogram czasu pracy w punktach określony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

3. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie wobec osób fizycznych,
o których mowa w art. 4 Ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2019 r., zwanych dalej osobami uprawnionymi.

  4. W przypadku gdy w niniejszym konkursie, nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wyłonionej organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

   5. Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej

   a) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

   b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

   c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b), z wyłączeniem pism procesowych
   w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub

   d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

   5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

   6. Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

   7. Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

   a)       prawach i obowiązkach obywatelskich,

   b)      działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

   c)       mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

   d)      możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

   e)       dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

   8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

   9. Zadania, o których mowa w pkt. 7, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

   10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

   11. Zastrzega się możliwość wydłużenia czasu dyżuru w każdym punkcie do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu dyżuru nie powoduje zwiększenia wysokości dotacji i następuje na żądanie starosty gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze powiatu oświęcimskiego.

   II.                 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

   Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania
   w 2019 roku:    192.060,00 zł.,(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych)
   w tym:

   - 180.180,00 zł – kwota na 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz

   - 11.880,00 zł kwota na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w tych punktach.

   III. Zasady przyznawania dotacji.

   1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego
    wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
   2. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm), która:

   1)    w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

   a)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;

   b)    posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy, (w razie braku spełnienia warunków o których mowa w pkt III ust. 2 pkt 2) - wymagane są umowy z co najmniej 3 osobami,
   o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy);

   c)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

   - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

   - profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

   - przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów

   (W formie oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia);

   d)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

   e)    przedłoży dokumenty osoby, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy, niebędącej radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym poświadczające ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytuł magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

   f)     przedłoży oświadczenie osoby, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy potwierdzające:

   - posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

   - korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

   (W formie oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia);

   2)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

   a)    posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;

   b)    posiada umowę zawartą z co najmniej dwiema osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy;

   c)    daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

   - poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

   - profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

   - przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

    (W formie oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia);

   d)   dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

   e)    przedłoży zaświadczenie osoby, o której mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy o ukończeniu przez nią z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie świadczenia poradnictwa obywatelskiego wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy;

   f)     przedłoży dokumenty osoby, o której mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy, poświadczające posiadanie przez nią wykształcenia wyższego;

   g)    przedłoży oświadczenie osoby, o której mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy potwierdzające:

   - korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,

   - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

   (W formie oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia);

   1. Oferent dodatkowo przedstawia proponowane do realizacji zadanie z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt.
   2. Oferent może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które
    w ramach prowadzonego punktu, będą służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności
    w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
     
   3. Oferent może przedstawić dodatkowo oświadczenia osób, o których mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy, poświadczające doświadczenie w udzielaniu porad dla osób zadłużonych bądź porady z zakresu spraw mieszkaniowych bądź zabezpieczenia społecznego. 
   4. Oferent może przedstawić dodatkowe zadania z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt. 
   5. O powierzenie prowadzenia w 2019 r. punktu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 1, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
   6. Każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia 3 punktów.

   IV.              Termin i warunki realizacji zadania. Dokumenty niezbędne do złożenia do oferty.

   1.  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
   2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

   1)         złożenie oferty dotyczącej wszystkich trzech punktów,

   2)    złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. III ust. 2 pkt. 1, oraz w pkt III ust. 3,

   3)    złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. III ust. 2 pkt. 2, chyba że żaden z oferentów nie złożył ww. dokumentów albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

   4)    złożenie aktualnego odpisu z rejestru KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

   5)    w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi do KRS - złożenie statutu oferenta oraz sprawozdania za ubiegły rok: finansowego oraz merytorycznego z prowadzonej działalności,

   6)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania oferenta niż ten wynikający z KRS – złożenie dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

   7)    zgodność zadań i działań zawartych w celach statutowych oferenta z przedmiotem zadania oraz zgodność zakresu terytorialnego działania oferenta z obszarem, na którym  zadanie ma być realizowane,

   8)    zapewnienie wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych osobowych spełniających w szczególności wymogi określone art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -  w formie załącznika nr 6 do oferty.

   3. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

   4.Dokumenty, o których mowa w ust. 2, winny być oryginałem bądź kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
   5. Oferent składając ofertę, zobowiązuje się do realizacji zadania opisanego w pkt. I ust. 1 w trybie i na zasadach określonych w umowie oraz swojej ofercie.

   6. Wybrany oferent, który podpisał umowę zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

   7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu, na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzanych zmian, zgody Zarządu Powiatu oraz Gminy, z którą  Powiat zawarł porozumienie oraz po podpisaniu aneksu do umowy.

   8.Wybrany oferent, który podpisał umowę zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania  według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz, U. z 2016 r. poz. 1300), w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

   9.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, która określi szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób jego finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji z uwzględnieniem zapisów Ustawy.

   10.Niepodpisanie  do dnia 15 grudnia 2018 r. umowy jest równoznaczne z rezygnacją realizacji zadania przez wybranego w drodze konkursu oferenta.

   11.W razie odmowy podpisania umowy o realizację zadania przez wybranego w drodze konkursu oferenta
   w wyznaczonym terminie, organ zastrzega sobie możliwość wyboru oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów
   w konkursie nie licząc oferenta, który odmówił podpisania umowy.

   12.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

   13.Dotacja zostanie udzielona podmiotowi, który uzyska największą ilość punktów w konkursie i podpisze umowę
   na realizację zadania.

    

   V.                 Termin składania ofert.

   Termin składania ofert do 20.11.2018r.

   VI.               Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

   1. Rozpatrywane merytorycznie będą wyłącznie oferty złożone według określonego wzoru (określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300)) kompletne i prawidłowe, tj. zawierające co najmniej dokumenty, określone w pkt. IV ust. 2 spełniający wymogi określone w pkt. IV ust. 3 i ust. 4 oraz w terminie określonym w pkt V.
   2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty lub przesłanie pocztą
    w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

   Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
   ul. Wyspiańskiego 10
   32-602 Oświęcim

   3. Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w zamkniętych, opisanych kopertach.
   Na kopercie  należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.

   Wzór opisu koperty:

    

   KONKURS OFERT  ORG                                                                            

   Nazwa organizacji: …………………………………………………

   Nazwa zadania: Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

    

   4.Komisja konkursowa, powołana na mocy Uchwały Zarządu Powiatu, po wstępnej ocenie ofert, pod względem formalnym i merytorycznym dokona ostatecznej oceny i przedstawi Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu listę oferentów spełniających wymogi formalne wraz z punktacją.

   5.Wyniki konkursu Komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

   6.Zarząd wybiera oferenta, który uzyskał największą ilość punktów.

   7.Termin wyboru oferty – do dnia 14 grudnia 2018r.

   8.W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Zarządu.
   9.Wyniki konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, będą opublikowane na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych oraz BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, niezwłocznie po jego zakończeniu.

   10.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.

   11.W konkursie może zostać wyłoniona tylko jedna oferta.

    

   Dodatkowych informacji w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:

   Agnieszka Czekaj Inspektor Wydziału Organizacyjno Administracyjnego 33/844 96 62

   12.Przyjmuje się następujące merytoryczne kryteria oceny ofert:

   1)    porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które w ramach prowadzonego punktu, będą służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych - 1 pkt za asystę w jednym punkcie, (maksymalnie 3 pkt)

   2)    oświadczenia osób, o których mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy, o posiadaniu doświadczenia w udzielaniu porad dla osób zadłużonych bądź porad z zakresu spraw mieszkaniowych bądź zabezpieczenia społecznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 – 1 pkt za każde oświadczenie (maksymalnie 4 pkt)

   3)    ilość zadań z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 8:

   a)    za 1 zadanie we wszystkich punktach – 0 pkt;

   b)    za 2 zadania  we wszystkich punktach – 1 pkt;

   c)    za 3 zadania  we wszystkich punktach – 2 pkt;

   d)    za 4 i więcej zadań we wszystkich punktach – 4 pkt;

   4)    forma zadań z zakresu edukacji prawnej realizowana we wszystkich punktach (maksymalnie 1pkt):

   a)    opracowanie informatorów i poradników na temat  dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie powiatu oświęcimskiego i rozpowszechnienie ich na terenie powiatu oświęcimskiego w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk – 3 pkt;

   b)    opracowaniu informatorów i poradników na temat mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów i rozpowszechnienie ich na terenie powiatu oświęcimskiego w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk – 3 pkt;

   c)    prowadzenie 3 otwartych wykładów i warsztatów na temat mediacji oraz sposobu polubownego rozwiązywania sporów po jednym na terenie wszystkich gmin w których są położone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 2 pkt;

   d)    prowadzenie 3 otwartych wykładów i warsztatów na temat praw i obowiązkach obywatelskich po jednym na terenie wszystkich gmin w których są położone punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 2 pkt;

   e)    inne formy zadań z zakresu edukacji prawnej – 1 pkt;

   forma zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanej we wszystkich punktach nie może się powtarzać; szczegółowe warunki realizacji zadania z zakresu edukacji prawnej określi umowa;

   5)    finansowy wkład własny oferenta lub pochodzący z innych źródeł dla realizacji zadania:

   a)    od 0 zł do 1.000 zł – 0 pkt.

   b)    powyżej 1.000 zł do 3.000 zł - 3 pkt

   c)    powyżej 3.000 zł – 5 pkt.

   1. W razie uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wybiera oferenta, który uzyskał większą ilość punktów za kryterium, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów w dalszym ciągu ma taką samą ilość punktów, pierwszeństwo uzyskuje ten oferent, który uzyskał większą ilość punktów za każde kolejne kryterium według kolejności ustalonej w ust. 2.
   2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów z takich samych kryteriów po wyczerpaniu procedury określonej w ust. 3, najkorzystniejszą ofertę wybiera Zarząd Powiatu w Oświęcimiu analizując wkład rzeczowy i osobowy oferentów, ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferenci będą realizować zadanie.
   1. VII.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
    i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 

    

    

   • 2017 – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego 182 177,64 zł.
   • 2018 -  prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego 182 177,64 zł.

    

    

    

   Zmiany dokumentu

   Menu podmiotu

   Menu przedmiotowe