Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna 2019 r.

Załącznik do
Uchwały Nr 200/894/2018
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 30 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego
w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  1. Celem naboru jest wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w godzinach pracy Urzędu.
  3. Zadania Komisji Konkursowej:
  • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  • proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

1)   w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

2)   Każda organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie może wskazać tylko jednego kandydata.

5. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. drogą pocztową lub złożenie bezpośrednio na dzienniku podawczym. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.

6.  W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy
w charakterze członka komisji konkursowej.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe