Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Monika Noworyta 2018-10-12 drukuj

 Znak sprawy: DD.032.3.2018.rew.

                           Oświęcim dn. 12.10.2018r.

 

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe