Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Monika Noworyta 2018-09-17 drukuj

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka  w Oświęcimiu" Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Znak referencyjny: DD.032.3.2018.rew.  

 

 

 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe