Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Monika Noworyta 2018-08-31 drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”

Realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Znak referencyjny DD.032.3.2018.rew.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe