Informacje o wydziale

Jakub Heród 2019-10-24

naczelnik : p. o . naczelnika Barbara Leszczyńska 33 844 97 03

pracownicy: głowny specjalista Jerzy Chrząszcz  
inspektor Joanna Sermak
inspektor Jakub Heród
podinspektor: Weronika Ramza
podinspektor: Rafał Lorek

telefon: 33 844 97 14
telefon: 33 844 97 15
telefon: 33 844 97 16
e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Koordynacja prac w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu.
2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym na temat Powiatu.
3. Promowanie potencjału gospodarczego, turystycznego, przyrodniczego i kulturalnego Powiatu w kraju i za granicą.
4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z samorządami partnerskimi w kraju i za granicą.
5. Współpraca z mediami w zakresie przygotowywania i publikacji materiałów prasowych   i telewizyjnych.
6. Organizacja imprez promujących Powiat, w tym kulturalnych i sportowych.
7. Koordynowanie uczestnictwa władz Powiatu w obchodach rocznic państwowych na terenie gmin z terenu powiatu.
8. Prowadzenie korespondencji okolicznościowej.
9. Wytyczanie i znakowanie szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych.
10. Organizowanie okolicznościowych spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności.
11. Zarządzanie strony internetowej Powiatu.
12. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
13. Realizacja powiatowego programu opieki nad zabytkami i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
14. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej i sportowej oraz   tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
15. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej oraz związanych   z opieką  nad amatorskim ruchem artystycznym.
16. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów.
17. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych.
18. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.