SZP.272.8.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rzowoju Regionalnego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe