Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ewelina Stefańczyk 2018-07-06

1. Informacja o administratorze danych i inspektorze ochrony danych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. St. Wyspiańskiego 10, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego.
Kontaktować się z nami można w następujący sposób:
- listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;
- telefonicznie: +48 33 844 96 00.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@powiat.oswiecim.pl lub osobiście w pokoju numer 106.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2.Cel przetwarzania Twoich danych i podstawa prawna.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w ramach wykonywania określonych ustawami zadań publicznych. Możemy przetwarzać Twoje dane także w celu wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Rodzaj tych zadań został określony w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Ponadto informujemy, że także inne ustawy mogą określać dodatkowe zadania powiatu.

3. Okres przechowywania Twoich danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres realizacji zadania, do którego dane te zostały zebrane. Następnie po upływie dwóch lat, licząc od 1 stycznia roku po zakończeniu sprawy, akta będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Twoje prawa.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, masz prawo:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- do ograniczenia przetwarzania danych;
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ˗ adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

5.  Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.

W zawiązku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, realizując obowiązek prawny ciążący na administratorze, podanie tych danych jest wymogiem ustawowym.

6. Dodatkowe informacje.

Jeżeli zechcesz osobiście zapoznać się z wszystkimi wyżej wymienionymi ustawami, znajdziesz je na tej stronie internetowej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/

Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych!