SZP.272.7.2018 - Pełnienie funkcji Inspektora nazdzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"

Wioletta Suska 2018-07-10 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne - spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu: RPMP.07.01.03-12-0565/16.

UWAGA!!

W załączeniu Informacja o modyfikacji treści SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe