Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej

Monika Noworyta 2018-05-21 drukuj

 Projekt „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

 

Oświęcim 18.05.2018

  INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


  I.     Przedmiot zamówienia

Rehabilitacja indywidualna uczestnika projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” – 1 osoby niepełnosprawnej w wieku 50 lat.

Usługa obejmuje następujące zabiegi:

 

  1. 1.      Terapia cranio-sacralna – 20 zabiegów

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego:

 

1. LOGMED Sp. Z o.o. ul. Wadowicka 71, 32-600 Poręba Wielka, REGON 278012909, NIP 6462579109 - wpłynęła 10.05.2018 r.

W ramach oferty wykonaca określił jednostkowy koszt realizacji usługi na kwotę 120,00 zł.  W wyniku przeprowadzonych negocjacji z wykonawcą ustalono jednostkowy koszt realizacji usługi na kwotę 100,00 zł. brutto.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany został na podstawie kryterium: najniższa cena brutto,  z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Informacja zawarte w ramach oferty potwierdzają spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych w ramach prowadzonego postępowania.

 

                                                                                             Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe