Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu

Monika Noworyta 2018-04-27 drukuj

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych tj. elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową oraz częściową zmianą sposobu użytkowania i montażem tzw. Zielonej siłowni na terenie domu dziecka, zlokalizowanym w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego 14.

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie. pn. „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe