Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej

Monika Noworyta 2018-04-26

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt numer: RPMP.09.01.01-12-0031/15.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rehabiltacji indywidualnej uczestników projektu