SZP.272.4.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

UWAGA!

Modyfikacja zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie m.in. sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami.

UWAGA!

Dokument JEDZ należy przesłać w posatci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA!

 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12, w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r., do godziny 11:00.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, w pokoju 120 (I piętro), w dniu 6 czerwca 2018 r., o godzinie 11:30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe