Otwarty konkurs ofert 31 stycznia 2018 r.

Joanna Sermak 2018-03-14 drukuj

 Załącznik

do uchwały Nr 18/712/2018

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 30 stycznia 2018 roku

 

OTWARTY KONKURS OFERT

                           Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”

Zarząd Powiatu ogłasza w dniu 31.01.2018 r.

                            otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do    sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku  w dziedzinie: 


Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

          w tym m.in.:

           -        organizację zajęć wspierających rozwój społeczny osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów,

           -        organizację zajęć sportowych, zawodów, olimpiad, spartakiad, rozgrywek sportowych na terenie powiatu       

                     oświęcimskiego,

           -        organizację imprez plenerowych, festynów, festiwali, wystaw,

           -        prowadzenie oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej, logopedycznej, psychologicznej  i innych.

 

Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel:                    40 000,00 zł

 

Termin składania ofert:  do 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, pod nr 33 844 97 03, 33 844 97 14, na stronie: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

RODZAJ ZADANIA

Warunki realizacji zadania

          Celem udzielenia dotacji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, likwidację barier w komunikowaniu się i dostępie do informacji, kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

TERMINY:

 1. Zadanie publiczne może być realizowane od 1 stycznia 2018 r., od tego dnia mogą być ponoszone wydatki ze środków innych niż pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. Wydatki pokrywane z dotacji mogą być ponoszone najwcześniej od dnia podpisania umowy.

    Powyższy zapis nie stanowi gwarancji przyznania dotacji.

    Termin zakończenia zadania - do  31 grudnia 2018 r.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz spełniające wymagania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu na adres (decyduje data wpływu):

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ul. Wyspiańskiego 10

32-602 Oświęcim

 

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

„Wzór opisu koperty”

Nazwa organizacji

„KONKURS OFERT 2018”


Nazwa zadania

3. Wzory ofert do otwartego konkursu ofert znajdują się na stronach internetowych Starostwa Powiatowego www.powiat.oswiecim.pl, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy:

Wydział Promocji Powiatu, Kultury i Sportu - nr telefonu  33 844 97 03, 33 844-97-14,

Joanna Sermak, Barbara Leszczyńska

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Uwaga!

W ofercie należy, w sposób czytelny, udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

W pytaniach oznaczonych „*” należy skreślić niepotrzebną odpowiedź.

Wzór wypełnienia oferty- w załączeniu do ogłoszenia

5. Fakt złożenia wniosku nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji.

6. Kwoty przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych mogą być rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Przy wyborze ofert rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowe, złożone w zamkniętej kopercie.
 2. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym przez Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu, Kultury i Sportu.
 3. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia pisemnego.
 4. Komisja konkursowa rozpatrzy tylko wnioski zgodne z tematyką konkursu oraz działalnością statutową wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji formalnej w przypadku, gdy oferta zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W oparciu o formalną i merytoryczną ocenę ofert, powołana przez Zarząd Powiatu Komisja Oceniająca ustali wstępną listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią (propozycją wysokości dotacji) Zarządowi Powiatu.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w formie uchwały.
 8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 9. Oferenci, którym Zarząd Powiatu przyznał dotację niższą od wnioskowanej składają na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu zaktualizowaną część oferty, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia pisemnego. Całkowity koszt zadania po aktualizacji nie może być pomniejszony o więcej niż 20% kosztu początkowego (z oferty pierwotnej).

  10.  Zarząd Powiatu dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert i ich akceptacji. Podmioty składające oferty   zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

  11.  Oferent przyjmujący zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania  w trybie i na zasadach określonych w umowie. Umowa zostanie sporządzona w formie pisemnej.

  12.  Organizacja zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

  13.  Termin dokonania wyboru ofert – do końca marca 2018 roku.

Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:

 

Lp.

kryterium

punkty

1.

Doświadczenie  podmiotu składającego wniosek w realizacji podobnych zadań, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 

 

0-4

2.

Doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadanie

 

0-4

3.

Budżet zadania, w tym m.in. wysokość środków własnych

 

0-4

4.

Ocena atrakcyjności merytorycznej zadania- w tym wkład rzeczowy, osobowy

 

0-12

 

Informacja o zrealizowanych w roku w 2016 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

42 000,00 zł

42 000,00 zł

 

Informacja o realizowanych w roku 2017 zadaniach publicznych

tego samego rodzaju:

 

 

Rodzaj zadania

ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

45 000,00 zł

45 000,00 zł

Załączniki

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe