IX sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 września 2011 r.

Tomasz Karcz 2011-09-16

W załącznikach znajdą Państwo projekty uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu na IX sesję.

 

Projekty uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011;
 2. zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego;
 3. przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oświęcimskim na lata 2011 - 201;
 4. zmiany uchwały Nr VII/94/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu;
 5. zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 6. zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;
 7. zmiany uchwały Nr V/76/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek”;
 8. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego;
 9. pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek;
 10. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek;
 11. zmiany uchwały Nr L/361/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych w Powiecie Oświęcimskim;
 12. określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski;
 13. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dla Oddziału Terenowego Regionalnego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
 14. wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń garażowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu pod potrzeby stacji diagnostycznej;
 15. wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu prowadzenia usług parkingowych;
 16. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.


Powyższe projekty uchwał do pobrania w załącznikach.