SZP.272.24.2017 - Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK dla powiatu Oświęcimskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcmskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracjai otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe