Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Monika Noworyta 2017-10-18 drukuj

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu ogłasza nabór lekarza o specjalizacji otolaryngolog na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

 

Wymagania niezbędne:

  • Prawo do wykonywania zawodu lekarza,
  • Specjalizacja co najmniej I stopnia w zakresie otolaryngologii.

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji co najmniej I stopnia w zakresie otolaryngologii.

Opis stanowiska

  1. Do zadań lekarza – członka powiatowego zespołu  należy:
  • analiza dokumentacji medycznej i wnioskowanie o jej uzupełnienie min. poprzez określanie rodzaju dodatkowych badań, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawności,
  • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
  • sporządzenie przez przewodniczącego składu orzekającego oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej bądź oceny stanu zdrowia dziecka, na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
  • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych odwołań i sporządzanie pisemnego uzasadnienia podjętej decyzji.

 

 

    2.  Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum    

Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu przy ul. Bema 4 w terminach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem.

   3. Lekarz, jako członek składu orzekającego, zatrudniany jest w Powiatowym Zespole na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Tytułem realizacji umowy, lekarz otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie wg cennika obowiązującego dla celów orzecznictwa ustalonego Zarządzeniem Starosty Oświęcimskiego.

  4. Niezbędnym warunkiem uczestniczenia lekarza członka zespołu powiatowego w posiedzeniach składów orzekających, jest odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz złożenie z wynikiem pozytywnym testu sprawdzającego, celem uzyskania zaświadczenia wydanego przez Wojewodę, uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu w Krakowie, na podstawie skierowania wystawionego przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu, po zaakceptowaniu przez lekarza warunków umowy zlecenia.

 

Oferty należy składać lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 listopada 2017r. na adres siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaklejona i opisana: „Nabór na członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu”.

Oferty, które wpłyną niekompletne bądź po wyżej wskazanym terminie (liczy się data stempla pocztowego) – nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 8425713.

 

Dyrektor

PCPR w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe