Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

Monika Noworyta 2017-10-16 drukuj

                                                                Oświęcim, 16 października 2017r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat. 

 

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, socjologia, pedagogika.

b)      dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw:

-     kodeks postępowania administracyjnego,

-     kodeks rodzinny i opiekuńczy,

-     o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

-     o samorządzie powiatowym,

-     o pomocy społecznej,

-     o finansach publicznych,

-     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c)      umiejętność obsługi komputera,

d)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

f)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność dobrej organizacji pracy,

b)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,

c)      umiejętność redagowania pism, prowadzenia korespondencji,

d)      komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      prowadzenie postępowań i przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych,

b)      prowadzenie postępowań w sprawie o wydanie skierowania do placówki opiekuńczo – wychowawczej i przygotowywanie skierowań,

c)      prowadzenie pracy zmierzającej do zakończenia procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz osób, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

d)      przygotowywanie dokumentacji konkursowej ws. zlecania zadań powiatu organizacjom pożytku publicznego,

e)      rozliczanie i kontrola dotacji udzielonych na realizację zleconych zadań organizacjom pożytku publicznego,

f)       sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości w wersji elektronicznej 
z zastosowaniem homologowanego systemu informatycznego (Statystyczna Aplikacja Centralna),

g)      sporządzanie i przekazywanie sprawozdawczości w systemie POMOST,

h)      przygotowywanie i rozliczanie harmonogramów wypłat środków finansowych w ramach wydawanych decyzji,

i)       przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej w przypadku nieponoszenia opłat ustalonych wydanymi uprzednio decyzjami administracyjnymi.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

a)      miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, ul. Bema 4,

b)      praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia,

c)      praca przy obsłudze monitora komputerowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

d)      zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony. Przedłużenie obowiązywania umowy na dalszy okres nastąpi po ocenie kandydata w zakresie przydatności zawodowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

a)      CV,

b)      list motywacyjny własnoręcznie podpisany,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy oraz odbyte kursy,

d)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

g)      własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

h)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na Dziennik Podawczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu (32-600) z siedzibą przy ul. Bema 4, w terminie do dnia 27 października 2017r., godz. 12.00, w godzinach pracy Centrum:

 

poniedziałek, środa, czwartek            – w godz. 7.00 – 15.00

wtorek                                                – w godz. 7.00 – 16.00

piątek                                                  – w godz. 7.00 – 14.00

 

bądź za pośrednictwem urzędu pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze”.

 

W przypadku składania aplikacji za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu dokumentu do jednostki. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie, w wyniku której zostanie sporządzona lista kandydatów spełniających określone w ogłoszeniu kryteria,
 2. oferty nie spełniające kryteriów określonych w pkt. 1 nie będą rozpatrywane,
 3. kandydaci zostaną poddani sprawdzeniu wiedzy ze znajomości przepisów, o których mowa 
  w pkt 1 lit. b), w wyznaczonym terminie, o którym zostaną powiadomieni telefonicznie,
 4. z kandydatami, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczą dwuetapowy test (składający się 
  z pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania otwartego polegającego na sporządzeniu projektu rozstrzygnięcia administracyjnego) zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,
 5. informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona najpóźniej w dniu 08 listopada 2017r. na stronie internetowej BIP: http://bip.powiat.oswiecim.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum,
 6. wyłoniony w drodze naboru kandydat, przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów,
 7. nie dostarczenie w/w dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

 

Informuję, że administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Renata Fijałkowska

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe