SZP.272.23.2017 - Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach umowy RPMP.02.01.04-12-0031/16-00-XVII/44/FE/16 o dofinansowanie projektu E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe