Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Monika Noworyta 2017-09-26 drukuj

 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  25.09.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego  z zakresu  aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą "Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późń. zm) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

STOWARZYSZENIE NOWA PERSPEKTYWA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEG0 31,
38-340 BIECZ

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących  zadań publicznych:

Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu pod nazwą ""Nowe wyzwania – lepsza przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.,:

Wysokość przyznanych środków publicznych:

  - 140000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.        

 

Dyrektor PCPR

Renata Fijałkowska

 

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późń. zm. )):

  1. 1.         w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. 2.         w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. 3.         na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe